Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych – to niektóre założenia Konstytucji Biznesu.

Konstytucja Biznesu, uchwalona w piątek przez Sejm, to pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym:
Prawo przedsiębiorców
Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Przyjęte rozwiązania zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizowaną ok. 90 razy. Przepisy wprowadzające Prawo Przedsiębiorców zmieniają blisko 200 aktów prawnych; mają zapewnić wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu Konstytucji Biznesu.

Konstytucja Biznesu ma zrewolucjonizować polską przedsiębiorczość i ułatwić funkcjonowanie firm.

Prawo przedsiębiorców
Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Ma ono wprowadzić zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Organ nie może żądać od przedsiębiorcy dokumentów, które nie są wymagane przepisami prawa. Wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Organy mają obowiązek współdziałać w celu załatwienia sprawy wniesionej przez prowadzącego działalność gospodarczą. Obowiązuje domniemanie uczciwości i dobrej wiary przedsiębiorcy.

Działalność nierejestrowa
Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.

Ulga na start
Przewidziana w ustawie „ulga na start” zakłada, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Koniec z REGON-em
Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm, ma on zabiegać o poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie „bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej”.

Zawieszenie działalności gospodarczej
Możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo – to założenia Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów ma być też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom m.in. przez umożliwienie im załatwiania on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce czy umożliwić uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorcy zagraniczni w Polsce
W uchwalonym pakiecie Konstytucji Biznesu jest również ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Jej celem jest zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. W nowych przepisach określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.

Eksperci o Konstytucji Biznesu
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii: Najsilniejsze dziś gospodarki świata zbudowały swój dobrobyt dzięki wysokiej jakości partnerstwu na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy. Właśnie to zapewnia Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komunikacie: Uchwalone ustawy „zmieniają polską rzeczywistość biznesową”, „najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „fundament prawa gospodarczego”.
Dr Wojciech Warski, Business Centre Club: To była ustawa bardzo oczekiwana. Już poprzednie rządy robiły do niej przymiarki, ale zawsze okazywało się, że brak jest woli politycznej, żeby tę sprawę dopiąć.
Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: Uchwalenie Konstytucji Biznesu oceniamy bardzo pozytywnie. Prawo przedsiębiorców wprowadza rozwiązania lepsze od tych, które obowiązują obecnie.
Dr Jerzy Michałowski, Katedra Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL: Konstytucja Biznesu jest istotnym etapem w spełnianiu wyborczych obietnic rządzącego ugrupowania, a w szczególności pana premiera Morawieckiego, w obszarze ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu biznesu.

źródło: PAP

Wojciech