Jak skorzystać z niektórych możliwości pomocy oferowanej w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0

Car sharing impulsem dla rozwoju elektromobilności
14 kwietnia 2020
Firma windykacyjna. Czym jest i na czym zarabia?
22 kwietnia 2020

Niebawem pojawi się dodatkowa pomoc w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2.0”.Obydwie „tarcze” nie zastąpią możliwości prowadzenia normalnej działalności, ale mogą pomóc w dotrwaniu do czasu, jak poszczególne obszary gospodarki będą „odmrażane”.

O jakiej pomocy mówimy w kontekście osób samozatrudnionych (niezatrudniających pracowników na umowę o pracę) i mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 9 pracowników o umowę o pracę).

1.Pomoc z ZUS-u – pomoc skierowana do mikrofirm i samozatrudnionych:

Zwolnienie ze składek ZUS ( w tym na NFZ ) – przy składce miesięcznej 1431 zł – oszczędzamy 2862 zł jeżeli dopiero teraz złożymy wniosek ( pozostało jeszcze zwolnienie za kwiecień i maj ).Jak to zrobić przez platformę PUE krok po kroku opisałem szczegółowo w swoim artykule: https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-zlozyc-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus

Jak poradzić sobie, jeżeli nie mamy zarejestrowanego konta na PUE, wklejam link do strony ZUS – u: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398 ,skąd możemy pobrać i wydrukować wniosek RDZ.

Poniżej link do pobrania wniosku RDZ, pamiętajmy o załączniku, który wklejam poniżej:

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

Uzyskanie świadczenia postojowego przez samozatrudnionego w kwocie 2080 zł – aby spełnić kryterium spadku przychodów o co najmniej 15 % – porównamy kwiecień z marcem 2020 r. lub marzec z lutym, aby otrzymać świadczenie postojowe musimy złożyć do ZUS wniosek RSP-D, szczegóły znajdziecie pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Uwaga! W nowej wersji tarczy Antykryzysowej 2.0. świadczenie postojowe ma zostać wydłużone do 3 miesięcy, co w przeliczeniu daje kwotę 2080 zł x 3 = 6240 zł

2.Pomoc z PUP-u

Jak uzyskać pożyczkę w wysokości 5000 zł z pakietu pomocowego „Tarczy antykryzysowej 1.0 „ – pomoc skierowana do mikrofirm.

Uwaga! W nowej „Tarczy antykryzysowej 2.0” o pożyczkę będzie mógł się ubiegać samozatrudniony, pożyczka zostanie umorzona o ile nie zostanie zlikwidowana działalność gospodarcza przez 3 miesiące.

Przypomnijmy, że o pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki (stan ma 8 marca 2020 r.):

 • Prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku,
 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Link do artykułu jak złożyć wniosek o pożyczkę krok po kroku w stanie prawnym na dzisiaj (16.04.2020 r.):

https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-uzyskac-pozyczke-w-wysokosci-5000-zl-z-pakietu-pomocowego-tarczy-antykryzysowej

Szczegóły dotyczące pożyczki:

 • Pożyczka udzielona może być do wysokości 5000,00 zł,
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
 • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

UWAGA!!! Zgodnie z interpretacją MRPiPS o pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 r. spełniali definicję pracodawcy, tj. zatrudniali (na podstawie umowy o pracę) co najmniej jednego pracownika.
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w następujący sposób:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisiewww.praca.gov.pl– wraz z załączoną, podpisaną umową,
 2. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika (o ile właściwy PUP takowy pojemnik udostępni) – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy, POLECANY SPOSÓB
 3. przesyłając tradycyjną pocztą na adres właściwego Powiatowego Urzędu Pracy   – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy.

Wykonaliśmy małe rozeznanie jak przebiega składanie wniosków o pożyczkę w PUP w Tczewie i wg. opinii dyrektor Pani Ewy Uzdowskiej występują następujące problemy:

 1. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, że pożyczka jest do zwrotu, jeżeli zmniejszą stan zatrudnienia,
 2. Wnioski są niekompletne i brakuje podpisów pod umową,
 3. Należy być rozważnym przy pracownikach młodocianych, ich zatrudnienie co prawda upoważnia do składania wniosku, ale później najczęściej te umowy mogą być rozwiązane, co skutkuje koniecznością zwrotu pożyczki.

Poniżej zamieszczamy link do umowy oraz wniosków: https://tczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Jak otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – pomoc skierowana do samozatrudnionych

Przypomnijmy, że wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy – w Tczewie nabór został ogłoszony 15 kwietnia, więc warto się pospieszyć.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 15zzc w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może być przyznane jedynie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzącemu działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Link do artykułu https://www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/-ratuj-biznes11/jak-otrzymac-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-przypadku-spadku-obrotow-gospodarczych-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19

Aby uzyskać dofinansowanie i w określonej wysokości trzeba spełnić następujące warunki:

 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. 
 2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. 
 3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. 
 4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 
 5. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów: 

• co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego* wynagrodzenia miesięcznie – 1300 zł,
• co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 1820 zł,
• co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 2340 zł. 

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Łącznie można otrzymać dofinansowanie w wysokośći:

1 przedział: 3900 zł,

2 przedział: 5460 zł,

3 przedział: 7020 zł.

To niemałe kwoty, trzeba jedynie złożyć wniosek i pamiętać o składaniu co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

We wniosku, znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku obrotów. 

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w następujący sposób:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisiewww.praca.gov.pl– wraz z załączoną, podpisaną umową,
 2. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika (o ile właściwy PUP takowy pojemnik udostępni) – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy, POLECANY SPOSÓB
 3. przesyłając tradycyjną pocztą na adres właściwego Powiatowego Urzędu Pracy   – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy.

PODSUMUJMY ILE WYNIESIE POMOC JEŻELI SKORZYSTAMY Z WW. PRZYTOCZONYCH INSTRUMENTÓW W MAKSYMALNYM WYMIARZE:

ZUS:

 • umorzenie składek 1431 zł X 3 = 4293 zł,  
 • świadczenie Postojowe – 2080 zł (Tarcza antykryzysowa 1.0); 2080 zł x 3 = 6240 zł (Tarcza antykryzysowa 2.0).

PUP:

 • pożyczka dla mikrofirm (Tarcza 1.0) i samozatrudnionych (Tarcza 2.0) – 5000 zł,
 • dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – 7020 zł.

Maksymalnie korzystając z pomocy możemy uzyskać: 22 553 zł

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA” obejmuje większy zakres pomocy, w miarę możliwości postaram się je przybliżyć, ale już możecie skorzystać z dedykowanej strony Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy