5 000 zł na 12 miesięcy do wzięcia…

Czy księgowość jest trudna?
31 marca 2020
Car sharing impulsem dla rozwoju elektromobilności
14 kwietnia 2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie informuje,iż z dniem 02.04.2020 r. uruchamia nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.

O pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, który w  co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • Prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku,
 • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegóły dotyczące pożyczki:

 • Pożyczka udzielona może być do wysokości 5000,00 zł,
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
 • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

UWAGA!!! Zgodnie z interpretacją MRPiPS o pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, którzy na dzień 29.02.2020 r. spełniali definicję pracodawcy, tj. zatrudniali (na podstawie umowy o pracę) co najmniej jednego pracownika.
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w sposób:

 1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisiewww.praca.gov.pl– wraz z załączoną, podpisaną umową;
 2. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do pojemnika ustawionego w wiatrołapie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, Aleja Solidarności 14A – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy;
 3. przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie,
  Aleja Solidarności 14A, 83-110 Tczew – wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy.

Poniżej zamieszczamy link do umowy oraz wniosków: https://tczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Podstawa prawna:
Art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.).
Ewa Uzdowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie