List Rzecznika M i Ś P do Premiera o zrównanie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą

I Kongres „Kobiety Pomorza”
7 marca 2020
#RATUJBIZNES – STARTUJE AKCJA RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA RZECZ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASACH EPIDEMII
30 marca 2020

       Pandemia koronawirusa stale się rozszerza i przynosi kolejne ofiary. Wdrożone przez polski Rząd środki zapobiegawcze są konieczne i jak dotąd skutecznie zmniejszają liczbę ofiar zarazy.

       Niestety ich skutkiem ubocznym jest paraliż licznych sektorów gospodarki, który wielu przedsiębiorców pozbawia znacznej części albo całkowicie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji pokrywanie bieżących kosztów staje się niezwykle trudne, a często zupełnie niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza tych kosztów, których wysokość nie zależy od poziomu osiąganego przychodu. Do tej kategorii należą przede wszystkim składki na ZUS za przedsiębiorców. 

      Przedsiębiorcy zrzeszeni w 204 organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców doceniają podjęte przez Rząd i Prezydenta RP starania, zmierzające do złagodzenia tego dotkliwego problemu. Zaproponowane rozwiązania są jednak niewystarczające. Adresowane są bowiem tylko do mikroprzedsiębiorców, którzy 
w lutym osiągnęli przychód nie większy niż trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli około 15 600 zł. Przy takim obwarowaniu z pomocy będą mogły skorzystać głównie firmy jednoosobowe albo z jednym czy dwoma pracownikami. 

        Niezwykle ważne jest, aby wsparcie mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów. W narodowym interesie leży bowiem utrzymanie na rynku firm zatrudniających wielu pracowników. Gwałtowny i  skokowy wzrost bezrobocia byłby dla Polaków niezwykle bolesny. 

     Taką właśnie powszechną, skierowaną do wszystkich,  pomoc zaproponował  Prezydent Andrzej Duda dla rolników. Rolnictwo w Polsce jest już bardzo rozwiniętą gałęzią gospodarki, a rolnicy są w zasadzie przedsiębiorcami branży rolnej, zatrudniającymi często wielu pracowników i osiągającymi duże obroty. System pomocy przewidziany dla tej grupy społecznej przez Prezydenta jest prosty, niesformalizowany i adekwatny do wyjątkowej sytuacji.

     Zwracam się więc do Pana Premiera z prośbą o zastosowanie tego samego mechanizmu pomocy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

        Jestem przekonany, że wykorzystanie tego samego modelu pomocy dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą będzie rozwiązaniem prostym i szybkim do wdrożenia, a jednocześnie sprawiedliwym społecznie. Jednocześnie skutek budżetowy takiej regulacji, szacowany na około 4 mld zł – przy deklarowanym wsparciu gospodarki w wysokości 212 mld zł – nie wydaje się być nadmierny. 

       Znalezienie takiego właśnie sposobu wsparcia ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla przetrwania przedsiębiorstw, ale też dla utrzymania bardzo wielu miejsc pracy, co będzie miało  decydujący wpływ na tempo wyjścia z wywołanego pandemią kryzysu. 

        W imieniu organizacji przedsiębiorców z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP oraz niezrzeszonych, wyrażających podobny pogląd w setkach e-maili i telefonów kierowanych do mnie, proszę o uzupełnienie „Tarczy antykryzysowej”  o powyższe  rozwiązanie, opisane także w załączonym do mojego listu projekcie przepisów ustawowych. 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Załączniki: 

1. Projekt przepisów ustawowych
2. Deklaracje poparcia od organizacji przedsiębiorców 

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Projekt z dnia 25 marca 2020 r. 
(do dołączenia do rządowego projektu “Tarczy Antykryzysowej”)

PROJEKT USTAWY

z dnia……………………………

o czasowym zwolnieniu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 
z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Art. 1. 1. Ubezpieczonych, będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych zwalnia się z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 2. Osobom, o których mowa w ust. 1, składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uzasadnienie

W związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii wirusa COVID-19 dla gospodarki niezbędne jest podjęcie działań, które realnie umożliwią utrzymanie płynności finansowej oraz zapewnią dalszą gotowość do świadczenia pracy. Należy podkreślić, że funkcjonująca dzisiaj możliwość zawieszenia prowadzania działalności gospodarczej czy instytucja odroczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne są rozwiązaniami niewystarczającymi i nieprzystającymi do obecnego wyzwania. Dlatego też projektowana regulacja zakłada wprowadzenie bezwarunkowego 3 miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zwolnienie to przysługiwać będzie automatycznie, bez konieczności składania wniosku do ZUS, a jedynym kryterium uprawniającym do zwolnienia będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 1 marca 2020 r. .

Na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można stwierdzić, że kwota przypisu składek na ubezpieczenia społeczne zaewidencjonowana w systemie SEKIF dla ubezpieczonych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku wynosiła 1,1 mld zł miesięcznie, czyli około 13 mld zł w skali roku. Dla prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne wynosi 1431,48 zł.

W przypadku ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne) uzasadnionym jest zastosowanie przepisów analogicznych do obowiązku objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym rolników. Istotnym jest, aby przedsiębiorcy byli przez ustawodawcę traktowania na równi z osobami prowadzącymi działalność rolniczą. 

Konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią wirusa COVID-19 sprawiają, że państwo powinno podjąć realne kroki, aby utrzymać prowadzenie najmniejszych firm. Nagłe uderzenie kryzysu powinno spotkać się z dosadnym rozwiązaniem, jakim jest zwolnienie z obowiązku dokonywania płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez 3 miesiące.

Całkowite zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie 1 marca – 31 maja 2020 r. wiązać się będzie z brakiem wypływów ze składek w łącznej wysokości 4 mld zł. Na kwotę 4 mld zł składać się będą 3,3 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne oraz 0,7 mld zł składek na ubezpieczenie zdrowotne, które częściowo wrócą do budżetu z racji braku możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.