Po interwencji Rzecznika MŚP Ministerstwo Finansów wyjaśniana zasady obowiązywania przepisów o tak zwanej „białej liście podatników VAT” względem rachunków cesyjnych i wirtualnych.

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach
20 stycznia 2020
Granty z Agencji Rozwoju Pomorza do wzięcia od zaraz
23 stycznia 2020

Od dnia 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15.000 zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, tzw. „białą listą podatników VAT”. Sankcją za naruszenie tych obowiązków jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu transakcji, która nie została dokonana na rachunek ujęty 
w wykazie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie takie chroni również przed solidarną odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe dostawcy towaru lub usługodawcy, który nie zapłacił podatku z tytułu danej transkacji.

Wątpliwości przedsiębiorców wzbudził jednak brak uwzględnienia w nowych przepisach sytuacji, kiedy transakcje są dokonywane na tzw. rachunki cesyjne i rachunki wirtualne, które nie będą uwzględniane w „białej liście podatników VAT”. Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły zapytania i uwagi w tym zakresie. 

W związku z powyższym, pismem z dnia 7 listopada 2019 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. W odpowiedzi, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. Minister Finansów zapewnił, że podejmuje działania w celu wyeliminowania wątpliwości co do tego, czy zapłata na rachunek techniczny banku nie będzie oznaczać utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. 

Ponadto Minister zapewnił, że intencją ustawodawcy nie jest, żeby urzędy skarbowe otrzymywały zgłoszenia na rachunki, które często służą jednorazowym wpłatom. Jednocześnie Minister Finansów potwierdził, że rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w „białej liście podatników VAT”, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy — Prawo bankowe, natomiast wpłaty na nie będą traktowane tak jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie. 

Dokładne wyjaśnienia co do stosowania nowych przepisów można przeczytać w Objaśnieniach Podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r., które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ponadto Ministerstwo zachęca do skorzystania z następujących materiałów, opublikowanych na jego stronie:

1. Komunikat z dnia 16 września 2019 r. Dodatkowe informacje ws. Wykazu podatników VAT

https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat

2. Komunikat z dnia 20 września 2019 r. Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-rachunkow-rozliczeniowych-do-urzedu-skarbowego

3. Nowe informacje ws. Wykazu podatników VAT z dnia 8 listopada 2019 r. https://www.gov.pl/web/kas/nowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat

4. Webinarium dotyczące Wykazu, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. 

Pismo z odpowiedzią Ministerstwa Finansów  do pobrania TUTAJ

Więcej informacji na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców