„Mały ZUS +” podpisany przez prezydenta Dudę

Życzenia Świąteczne
24 grudnia 2019
Jak otrzymać kredyt gotówkowy?
14 stycznia 2020

HyperFocal: 0

Celem ustawy jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem „Małego ZUS-u”, które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577 i 2244).

Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł. W odniesieniu do przedsiębiorców spełniających wskazane kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60% prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Ustawa statuuje również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także wprowadza zmiany w zakresie sposobu opłacania składek.

Jak się wylicza składki ZUS, przykład poniżej ( bez składek na NFZ, których wysokość poznamy w styczniu 2020 roku ):

Przeciętny miesięczny dochód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:
(43 800 / 365 ) * 30 = 3 600 zł
Podstawa wymiaru nowych składek wyniesie 50% średniomiesięcznego
dochodu, czyli:
3 600 * 50% = 1800 zł
Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z
obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:
składka emerytalna             19,52% * 1800,00 = 351,36 zł
składka rentowa                   8,00% * 1800,00 = 144,00 zł
składka chorobowa               2,45% * 1800,00 = 44,10 zł
składka wypadkowa             1,67% * 1800,00 = 30,06 zł
składka na Fundusz Pracy   2,45% * 1800,00 = 44,10 zł