Pożyczka na rozwój z PARP – 17 października kończy się nabór w ramach pierwszej rundy!

Konferencja „Możliwości finansowania rozwoju – warsztaty dla MŚP,nie może Ciebie zabraknąć
26 września 2019
VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP
4 października 2019

Poniżej przedstawiamy zapis z webinarium poświęconego omówieniu „Pożyczki na rozwój” oferowanej przez PARP:

Nazywam się Aneta Zielińska – Sroka, pracuję w Departamencie Komunikacji Marketingu PARP i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, które poświęcone jest kolejnej edycji programu „Pożyczka na rozwój”. 

Szczegóły dotyczące pożyczki znajdziecie Państwo również pod linkiem:  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/pozyczka-na-rozwoj

W studio jest ze mną: Marcin Kubacz z Departamentu Rozwoju Startupów w PARP, który na co dzień zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z programem, który dziś omówimy.

A.Z. Powiedz, kto może ubiegać się o „Pożyczkę na rozwój”?

M.K. O pożyczkę może ubiegać się mikro albo mały przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski od co najmniej 2 lat. Wnioskodawca musi posiadać zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, wówczas należy przedstawić sprawozdania finansowe za min. 2 lata.

A.Z. Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

M.K. Pożyczka jest udzielana na pokrycie wydatków związanych z nabyciem, instalacją i integracją nowych środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi. 

Środki finansowe z pożyczki mogą zostać przeznaczone dodatkowo na :
• zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
• integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym 
i systemem informatycznym.

A.Z. W jakiej kwocie i na jaki okres udzielana jest pożyczka?

M.K. Pożyczka na realizację projektu jest udzielana w kwocie od 75 000,00 zł do 500 000,00 zł. Pożyczka może zostać udzielona na maksymalnie 60 miesięcy.

A.Z. Jaka jest wysokość oprocentowania pożyczki?

M.K. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie spłaty. Wysokość oprocentowania pożyczki jest uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorcy oraz złożonych zabezpieczeń i wynosi od 2,5% do 6%. 

A.Z. Czy jest wymagany wkład własny?

M.K. Tak. Wymagany jest wkład własny pożyczkobiorcy, nie niższy niż 20% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

A.Z. Czy pożyczkobiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału pożyczki?

M.K. Pożyczkobiorca w trakcie spłaty pożyczki może skorzystać z karencji. Karencja dotyczy wyłącznie zawieszenia spłaty kapitału udzielonej pożyczki. Okres karencji nie może łącznie przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki. Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia liczbę miesięcy objętych karencją, jednakże z tej możliwości można skorzystać w dowolnym momencie spłaty pożyczki.

A.Z. Jakie wymagania muszą spełnić przedsiębiorcy, aby ubiegać się o pożyczkę na rozwój? 

M.K. O pożyczkę mogą ubiegać się Wnioskodawcy spełniający wszystkie poniższe kryteria:
1) jest mikro albo małym przedsiębiorcą (MMP),
2) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, a jego siedziba wskazana w dokumencie rejestrowym znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat (decyduje data wpisu do odpowiedniego rejestru),

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o pożyczkę, o którym mowa w art. 6b ust. 3. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP.

5) złoży Wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

A.Z. Co wyróżnia „Pożyczkę na rozwój” od podobnych produktów istniejących na rynku.

M.K. Dzięki „Pożyczce na rozwój” Przedsiębiorcy mogą finansować inwestycje w aktywa trwałe przy bardzo niskim oprocentowaniu, już od 2,5% w skali roku oraz nie ponoszą kosztu prowizji. Ponadto istnieje możliwość otrzymania wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości nawet do 40 tys. zł. Prosta ścieżka aplikacji oraz brak wymogu sporządzania biznesplanu powinno zachęcić mikro 
i małych przedsiębiorców do składania wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia.

A.Z. Zgodnie z zapisami w dokumentacji konkursowej wnioskodawca może ubiegać się 
o pożyczkę i wsparcie – wyjaśnij, na czym polega owe wsparcie. 

M.K. Pomoc finansowa udzielona w formie wsparcia, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Zgodnie 
z zapisami Regulaminu konkursu Pożyczka na rozwój istnieje możliwość wsparcia 
w formie bezzwrotnego wsparcia, na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40 000,00 zł. 

A.Z. Jakie warunki musi spełnić Wnioskodawca, aby ubiegać się o wypłatę wsparcia? 

M.K. Pożyczkobiorca nabywa prawo do  wypłaty wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) pod warunkiem:

 1. zrealizowania całego projektu zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem przyjętym we wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia,
 2. osiągnięcia minimum jednego wskaźnika rezultatu spośród wskazanych we wniosku 
  o udzielenie pożyczki i wsparcia, 
 3. spłaty co najmniej 90% udzielonej pożyczki w terminie określonym w Harmonogramie lub wcześniejszym. 

A.Z. W jaki sposób wnioskodawca składa wniosek?

M.K. Wniosek o pożyczkę jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu. Datą złożenia wniosku 
o udzielenie pożyczki i wsparcia jest data wygenerowana przez system przy użyciu przycisku „Złóż” w Generatorze Wniosków.

A.Z. Jakie załączniki Wnioskodawca musi załączyć do wniosku?

M.K. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy umowa będzie podpisana przez pełnomocnika) – wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis notarialnie poświadczony;

 1. Umowa spółki cywilnej (ze zmianami) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku braku informacji o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej w CEIDG). (jeśli dotyczy) 
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMP, 
 3. Oświadczenie o aktualności danych, 
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze odrębnego rachunku bankowego oraz kopia dokumentu wystawionego przez bank dotyczącego odrębnego numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy 
 5. Harmonogram spłaty pożyczki, 
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),

Jednocześnie dokumentami niezbędnymi do wypłaty pożyczki, koniecznymi do dostarczenia do Agencji, są:

 1. Weksel in blanco  wraz z deklaracją wekslową,
 2. Oświadczenie Pożyczkobiorcy złożone w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej równowartość 120% kwoty udzielonej pożyczki, 
 3. dokumenty potwierdzające wpływ środków pieniężnych będących wkładem własnym Pożyczkobiorcy na rachunek bankowy wyodrębniony do ponoszenia wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką i wpłat wkładu własnego; w kwocie odpowiadającej procentowi określonemu we  wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.
 4. Dodatkowe dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

– cesji wierzytelności

– hipoteki na nieruchomości.

Listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy można znaleźć na stronie internetowej Programu.

A.Z. Jak wygląda proces oceny wniosku?

M.K. Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów, określone w załączniku nr 3 do Regulaminu naboru na podstawie informacji zawartych we wniosku  o udzielenie pożyczki i wsparcia oraz informacji przekazanych w trakcie Panelu Ekspertów. Ocena projektów jest jednoetapowa w formie posiedzenia Panelu ekspertów. Ocena projektów dokonywana jest przez KOP na bieżąco, nie dłużej niż do 60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków 
o udzielenie pożyczki i wsparcia w danej rundzie naboru, w której projekt został złożony, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danej rundy.

Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów Wnioskodawcy mają możliwość zaprezentowania swojego projektu oraz udzielenia ewentualnych odpowiedzi na pytania członków KOP. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnień wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia w ramach danego kryterium.

A.Z. W jaki sposób i kiedy Wnioskodawca jest informowany o pozytywnej decyzji 
o dzielenie pożyczki i wsparcia?

M.K. Agencja powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o udzieleniu lub odmowie przyznania pożyczki i wsparcia. Ponadto PARP podaje do publicznej wiadomości informacje o Wnioskodawcach, co do których podjęta została decyzja o udzieleniu pożyczki i wsparcia, zamieszczając na stronie internetowej Programu i Agencji następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, numer wniosku o udzielenie pożyczki i wsparcia, kwota pożyczki i wsparcia. Tak jak wspomniałem w poprzednim wyjaśnieniu, okres na ocenę wniosku wynosi do 60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru w danej rundzie.

A.Z. Na koniec powiedz, do kiedy trwa nabór wniosków w ramach „Pożyczki na rozwój”.

M.K. Nabór w ramach programu „Pożyczka na rozwój” jest podzielony na 5 rund. Pierwsza runda naboru kończy się już 17 października 2019 roku a ostania piąta runda kończy się 7 października 2021 roku. Polecam śledzenie komunikatów Agencji odnośnie terminów rozpoczynających się naborów. 

Dziękuję za rozmowę.

Pytania, na które nie zdążymy udzielić odpowiedzieć zostaną opublikowane na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce FAQ.

Webinarium jest również dostępne pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57536:pozyczka-na-rozwoj-webinarium