Czy każdy podatnik może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jak przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego?
28 lutego 2019
Zadyszka rynku sprzedaży prasy
19 marca 2019

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, która często może być bardzo korzystna dla podatnika, ale nie każdy może ją zastosować.

Kto może skorzystać z rozliczenia podatkowego w formie ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybierać jako formę opodatkowania  przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych, a także osoby uzyskujące przychody z najmu i dzierżawy poza działalnością gospodarczą.

Nie zawsze jednak wybór takiej metody opodatkowania jest możliwy.

Terminy

Istotnym ograniczeniem przy wyborze ryczałtu jest termin. Wyboru tej formy opodatkowania możemy dokonać w momencie rozpoczęcia działalności, w trakcie rejestracji.

Jeśli chcemy dokonać zmiany opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt, nie możemy dokonać tego w dowolnym momencie roku podatkowego. Zmiana może nastąpić dopiero od nowego roku podatkowego i musimy pamiętać o zgłoszeniu we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia.

Niezłożenie stosownego wniosku w terminie spowoduje, że nie będziemy mogli w tym roku podatkowym korzystać z ryczałtu i dopiero w następnym roku po złożeniu zgłoszenia do 20 stycznia będzie to możliwe.

Wybór zasady opodatkowania wyrażony w oświadczeniu, dotyczy również lat następnych. W kolejnych latach podatkowych będzie nadal obowiązywał ryczałt i jeśli nie chcemy zmieniać formy opodatkowania, nie składamy żadnych wniosków.

Natomiast w przypadku rezygnacji z ryczałtu należy złożyć stosowne oświadczenie również do 20 stycznia.

W przypadku najmu prywatnego, gdy przychód z  najmu lub dzierżawy będziemy opodatkowywać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to oświadczenie o  wyborze ryczałtu tak samo składamy najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Jeżeli rozpoczynamy osiąganie przychodów z najmu lub dzierżawy w trakcie roku podatkowego, to oświadczenie należy złożyć w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych tj. nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy pierwszy przychód.

Ograniczenia w zakresie rodzaju działalności

W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się podatnicy wykonujący różne rodzaje działalności gospodarczej. Jednakże Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje w tym zakresie wyjątki. Ryczałtem nie mogą rozliczać się przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, handlujący akcesoriami i częściami do pojazdów mechanicznych, a także zajmujący się obrotem wartościami dewizowymi. Ryczałtu nie mogą wybrać również przedsiębiorcy wytwarzający wyroby objęte podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Limit przychodów

Innym ograniczeniem przy wyborze ryczałtu jest kwota przychodu rocznego, która nie może przekroczyć w roku podatkowym 250 000 euro. Limit ten dotyczy zarówno osób prowadzących działalność samodzielnie, jak i wspólników w spółce.

Przedsiębiorca uzyskujący przychody powyżej 250000 euro nie może przejść na ryczałt. Jeśli już korzysta z ryczałtu i w trakcie roku podatkowego jego przychód przekroczy 250000 euro, to jest on zobligowany do przejścia na zasady ogólne od początku następnego roku podatkowego. Zgłasza wtedy zmianę formy opodatkowania do dnia 20 stycznia. Jednak do końca roku, w którym przekroczył limit, korzysta dalej z opodatkowania w formie ryczałtu.

Znaczenie historii podatkowej

Możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego może być ograniczona historią podatkową własną czy też ewentualnego wspólnika.

Z możliwości rozliczania działalności ryczałtem nie mogą bowiem skorzystać podatnicy, gdy w zakresie działalności gospodarczej wykazane są czynności takie same, jakie wykonywał wcześniej przedsiębiorca indywidualny lub przynajmniej jeden ze wspólników na podstawie stosunku pracy.

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie będzie możliwy także w przypadku

podatników, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili formę działalności z samodzielnej na wspólną z małżonkiem i odwrotnie albo działalność przeszła z jednego małżonka na drugiego, przy czym małżonek lub małżonkowie wcześniej rozliczali się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych.

Roczny PIT ryczałtowca

Zeznanie roczne ryczałtowcy składają na druku PIT 28 w terminie wcześniejszym  niż inni podatnicy, bo do 31 stycznia.roku następującego po roku podatkowym.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.