Jak przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego?

Kompendium franczyzy
20 lutego 2019
Czy każdy podatnik może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
12 marca 2019

1% podatku może przekazać każdy z podatników: zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zbywający papiery wartościowe lub pochodne instrumentów finansowych, prowadzący działalność – rozliczający się ryczałtem czy też objęty 19%-wym podatkiem, a także emeryci i renciści. Przekazać 1% podatku może także osoba, która sprzedała nieruchomość. Bardzo ważną informacją jest fakt, że podatnik nic uszczupla w ten sposób swojego portfela, a podatek, który został by w budżecie państwa, trafia do organizacji, która realizuje społeczne cele.

Wraz z końcem roku kalendarzowego znana jest wysokość osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania oraz otrzymany dochód, od którego pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Informacje o swoim wynagrodzeniu pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub w oparciu o umowę cywilno-prawną otrzymuje na druku PIT-11 do końca lutego. Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć ten sam dokument do Urzędu Skarbowego do dnia 31 stycznie 2019r. Rok 2019 jest pierwszym, kiedy obowiązuje elektroniczne wysłanie dokumentu do Urzędu Skarbowego.

1% z obliczonej kwoty należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych groszy w dół trzeba wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT. Najczęściej deklaracje podatkowe są przygotowane przez ogólnie dostępne programy i kreator automatycznie oblicza wartości na podstawie wprowadzonych danych np. z formularza PIT-11.

Aby przekazać 1% podatku, trzeba wybrać organizację, która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i należy wpisać numer KRS – nadawany przez Sąd w momencie rejestracji. Nie ma konieczności podawania nazwy organizacji, gdyż sam numer KRS jest wystarczający, by przypisać 1% wybranej organizacji trzeciego sektora. Organizacje prowadzą szereg działań na rzecz swoich podopiecznych realizując różnego rodzaju cele określone statutem, są to najczęściej działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących, starszych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i szeroko pojęta działalność charytatywna. Promują one działania wolontariatu, promocji i ochrony zdrowia czy też wsparcie dla rodzin. Podatnik ma możliwość wpisania w dodatkowej rubryce nazwę celu szczegółowego – może to być imię konkretnej osoby, na rzecz której organizowana jest pomoc. Brak określonego celu sprawi, że środki z 1% zostaną przekazane na ogólne cele statutowe i pozwoli samej organizacji zadecydować o przeznaczeniu.

Dodatkowy załącznik dla emerytów i rencistów

Rozliczający się emeryci i renciści otrzymują przygotowane już rozliczenie na formularzy PIT-40A. W ich przypadku chęć przekazania 1% podatku wiąże się z wypełnieniem PIT-OP, który służy określeniu dla kogo ma być przeznaczony przez wpisanie numeru KRS i ewentualnie podanie celu szczegółowego.

1% może przekazać podatnik, który rozliczy się w terminie, czyli do 30 kwietnia 2019 roku lub w ciągu miesiąca po tym terminie, jeżeli mowa o korekcie zeznania podatkowego.

PIT 2019 jest gotowy do zatwierdzenia przez podatnika i jeśli nie naniesie on zmian, to 1% podatku zostanie przekazany dla organizacji, którą wybrał w poprzednim roku kalendarzowym.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.