Konstytucja Biznesu uchwalona – co się zmieni w sytuacji przedsiębiorców?

Wydatki na mieszkanie są kosztem firmy, nawet gdy nie ma wydzielonego pomieszczenia na biuro
16 stycznia 2018
Skuteczny formularz zapisu do newslettera
16 lutego 2018

Portrait of five business partners keeping thumbs up and looking at camera with smiles

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych – to niektóre założenia Konstytucji Biznesu.
Konstytucja Biznesu, uchwalona w piątek przez Sejm, to pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym:
Prawo przedsiębiorców
Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Przyjęte rozwiązania zastąpią obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizowaną ok. 90 razy. Przepisy wprowadzające Prawo Przedsiębiorców zmieniają blisko 200 aktów prawnych; mają zapewnić wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu Konstytucji Biznesu.
Konstytucja Biznesu ma zrewolucjonizować polską przedsiębiorczość i ułatwić funkcjonowanie firm.
Prawo przedsiębiorców
Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Ma ono wprowadzić zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Organ nie może żądać od przedsiębiorcy dokumentów, które nie są wymagane przepisami prawa. Wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Organy mają obowiązek współdziałać w celu załatwienia sprawy wniesionej przez prowadzącego działalność gospodarczą. Obowiązuje domniemanie uczciwości i dobrej wiary przedsiębiorcy.
Działalność nierejestrowa
Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS.
Ulga na start
Przewidziana w ustawie „ulga na start” zakłada, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.
Koniec z REGON-em
Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm, ma on zabiegać o poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie „bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej”.
Zawieszenie działalności gospodarczej
Możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo – to założenia Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów ma być też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę on-line w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom m.in. przez umożliwienie im załatwiania on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce czy umożliwić uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.
Przedsiębiorcy zagraniczni w Polsce
W uchwalonym pakiecie Konstytucji Biznesu jest również ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Jej celem jest zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności w naszym kraju. W nowych przepisach określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju.
Eksperci o Konstytucji Biznesu
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii: Najsilniejsze dziś gospodarki świata zbudowały swój dobrobyt dzięki wysokiej jakości partnerstwu na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy. Właśnie to zapewnia Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komunikacie: Uchwalone ustawy „zmieniają polską rzeczywistość biznesową”, „najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „fundament prawa gospodarczego”.
Dr Wojciech Warski, Business Centre Club: To była ustawa bardzo oczekiwana. Już poprzednie rządy robiły do niej przymiarki, ale zawsze okazywało się, że brak jest woli politycznej, żeby tę sprawę dopiąć.
Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: Uchwalenie Konstytucji Biznesu oceniamy bardzo pozytywnie. Prawo przedsiębiorców wprowadza rozwiązania lepsze od tych, które obowiązują obecnie.
Dr Jerzy Michałowski, Katedra Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL: Konstytucja Biznesu jest istotnym etapem w spełnianiu wyborczych obietnic rządzącego ugrupowania, a w szczególności pana premiera Morawieckiego, w obszarze ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu biznesu.
źródło: PAP