Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Salon fryzjerski – jak go wypromować w internecie?
7 grudnia 2015
Nie kupujesz przez internet? Wiemy dlaczego!
14 grudnia 2015

Unia Europejska inwestuje w rozwój europejskiej gospodarki, za pośrednictwem różnych programów ramowych i operacyjnych. Jednym z nich jest program Horyzont 2020, przewidziany do realizacji na lata 2014-2020. Na czym on polega i jak można z niego skorzystać?
Ramy funkcjonowania programu Horyzont 2020?
Program ramowy Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Ma on dotować i wspierać we wszechstronny sposób tworzenie spójnego systemu finansowania innowacji – od koncepcji po realizację i wdrożenie nowych rozwiązań, produktów, usług i technologii.

Uczestnictwo w programie

Komisja Europejska przygotowała na potrzeby przyszłych beneficjentów programu Horyzont 2020 stronę internetową – Participant Portal, na którym można pozyskać wyczerpujące informacje na temat formalnych zasad uczestnictwa w programie „Horizon 2020”, jak jest on określany z języka angielskiego. Portal jest kierowany do uczestników doświadczonych w korzystaniu ze środków unijnych, jak i tych, którzy po raz pierwszy chcą starać się o finansowania badań naukowych i o granty z Horyzont 2020.  Można w nim znaleźć kompletne informacje o tym jak:
– przygotować wniosek,
– ubiegać się o finansowanie badań z Unii Europejskiej,
– znaleźć konkurs i partnerów,
– przygotować raport z wykonania prac ujętych we wniosku.
Kto uzyska dofinansowanie
Z programu Horyzont 2020 mogą korzystać podmioty realizujące projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne.  Muszą być one dokonywane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym. W ściśle wskazanych przypadkach projekty będą mogły być realizowane przez podmioty indywidualne, tj. w odniesieniu do:
– grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC,
– niektórych działań Marii Skłodowskiej – Curie,
– instrumentów dla MŚP,
– działań koordynacyjnych i wspierających – czyli projekty CSA.
Projekty będą wybierane do dofinansowania na drodze konkursowej, a ich jakość będzie podlegała niezależnej ocenie ekspertów. Projekty powinny spełniać wymagania doskonałości, oddziaływania i implementacji i muszą mieć wymiar europejski.
Wszyscy uczestnicy będą korzystać z dofinansowania nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów badawczo-innowacyjnych i do 70 proc. kosztów kwalifikowanych dla projektów innowacyjnych. Dodatkowo, beneficjentom udostępniony zostanie stały ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 25 proc. kosztów kwalifikowanych.  Jeśli beneficjent nie będzie mógł odzyskać podatku VAT od kosztów projektu, będzie on wydatkiem kwalifikowanym.