Wprowadzanie pojedyńczych środków trwałych do ewidencji

Konsumpcja słabnie – komentarz głównej ekonomistki Lewiatana
28 lipca 2014
Wystrój lokali, a komfort spożywanych posiłków
29 lipca 2014

W marcu 2013 r. doszło do powstania spółki z o. o., która prowadzi klub fitness. Spółka ta zawarła w listopadzie 2013 r. umowę leasingu finansowego na kwotę 830 000 zł., której przedmiot stanowi wyposażenie siłowni. Na wyposażenie siłowni składa się 126 rodzajów sprzętów oraz urządzeń (wartość jednostkowa wynosi od 18 zł do 19 000 zł.).

1. Czy wyposażenie siłowni należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako jedną pozycję(będzie to zgodne z fakturą leasingową) i dokonywać amortyzacji całości? 
2. Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować wyposażenie siłowni?
3. Czy możliwe jest zastosowanie częściowo, do limitu 203 000 zł., jednorazowej amortyzacji?
4. Czy jednak należałoby dokonać wpisania każdego jednostkowego sprzętu jako oddzielne pozycje? Czy w takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie, do sprzętów poniżej 3 500 zł, stawki amortyzacji 100% (łączna wartość to kwota 273 000 zł.), a ponadto skorzystanie z limitu jednorazowej amortyzacji – dla środków trwałych powyżej kwoty 3 500 zł.?

Składniki wyposażenia, które stanowią samodzielne sprzęty i urządzenia, zalicza się do odrębnych środków trwałych. Komponentów wyposażenia, które są niesamodzielną częścią składową innych urządzeń, nie zalicza się do odrębnych środków trwałych.

Wyposażenie siłowni powinno być zakwalifikowane do grupy 8 KŚT.

Spółka z o. o. może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, co do składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł., a także w odniesieniu do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości kwoty 50 000 euro (pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych).

W opisanej sytuacji niezbędne jest opisanie podstawowych zasad amortyzacji.

Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) środki trwałe to m. in.: kompletne oraz zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Jak stanowi przepis art. 16a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy amortyzacji podlegają także środki trwałe, które podatnik otrzymał na drodze leasingu finansowego.

Z opisu sytuacji wynika, że poszczególne elementy wyposażenia klubu fitness, są samodzielnymi sprzętami i urządzeniami. Możliwe jest ich zdatne używanie niezależnie od innych sprzętów i urządzeń znajdujących się w klubie fitness- np. bieżne, orbit reki, rowery stacjonarne. W takim przypadku, każdy ze składników wyposażenia klubu fitness stanowi odrębny środek trwały. Inaczej wygląda sprawa gdy określony przedmiot jest niesamodzielną częścią innego, bardziej złożonego sprzętu czy urządzenia, wówczas środkiem trwałym jest to złożone urządzenie, np. zestaw atlas.

Jak stanowi przepis art. 16i ust 1 w/w ustawy odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, co do zasady dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, który stanowi załącznik nr 1 do w/w ustawy.

Najbardziej uzasadnione jest zakwalifikowanie wyposażenia klubu fitness do grupy 8, rodzaju 808 Klasyfikacji Środków Trwałych- czyli Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe), dla nich Załącznik wskazuje stawkę amortyzacji w wysokości 20%.

W przypadku zakwalifikowania poszczególnych elementów wyposażenia siłowni za odrębne środki trwałe, możliwe jest dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od sprzętów, których wartość początkowa nie przekraczała 3 500 zł. Poza tym, istnieje opcja dokonania jednorazowej amortyzacji do wysokości wartości 50.000 euro, na zasadach, które zostały określone w art. 16k ust. 7-12 w/w ustawy. Dodatkowo muszą być jednak spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Grzegorz Olszewski

Autor jest dyrektorem generalnym w firmie GO-leasing, ogólnopolskiej sieci brokerów leasingu.