Co dalej z bancassurance, czyli jak przygotować organizację na wejście w życie Rekomendacji U?

Summit – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie
1 lipca 2014
Niemoc finansowa i wyjście z sytuacji
3 lipca 2014

29 maja 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny projekt Rekomendacji U, który prawdopodobnie jest już bardzo zbliżony do wersji ostatecznej. Nie rozwiązuje on jednak wielu kwestii pozostawiając szerokie pole interpretacji wielu przepisów, szczególnie w kwestii roli banku i relacji z klientem. Omówienie zagadnień związanych z oceną praktycznych skutków wejścia w życie Rekomendacji U w obecnym kształcie było celem warsztatów przygotowanych przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI.

 
Nowy projekt Rekomendacji U nakłada, zarówno na banki jak i na zakłady ubezpieczeń, szereg dodatkowych obowiązków i zadań. Oznaczają one konieczność przystosowania do nowej rzeczywistości prawnej obecnych umów, dokumentów ubezpieczeniowych oraz procedur obowiązujących w bankach i zakładach ubezpieczeń w sposób zgodny z wymogami Rekomendacji.
 
Na początku warsztatu r.pr. Ewa Rakowska przedstawiła najważniejsze obszary w działalności banku i zakładu ubezpieczeń, które będą wymagać zmian po wejściu w życie Rekomendacji U. Należą do nich kwestie związane z wewnętrzną organizacją banku, relacje z klientami, obszar informatyczny, księgowość oraz system kontroli wewnętrznej i compliance. Zdaniem r. pr. Ewy Rakowskiej jednym z największych mankamentów Rekomendacji U jest duży brak precyzji jej zapisów, co budzi wiele kontrowersji i pozostawia szerokie pole interpretacji.
 
Kwestie związane z realizacją obowiązków informacyjnych względem klientów z perspektywy Rekomendacji U przedstawił adw. Cezary Chułek. Istnieją dwa podstawowe aspekty obowiązków informacyjnych banku. Pierwszy z nich to zakres informacji, które należy przedstawić klientowi oraz wytyczne co do sposobu ich komunikowania. Zdaniem adw. Cezarego Chułka, jeżeli Rekomendacja U utrzyma obecny kształt, to ideę rzetelnej polityki informacyjnej należy raczej rozumieć, jako „rzetelną politykę DEZinformacyjną”. Ilość danych oraz dokumentów, które bank zobowiązany jest przedstawić klientowi, jest tak duża, że prawdopodobnie nikt nie będzie w stanie się z nimi zapoznać w zrozumiały sposób. Kolejnym obowiązkiem banku jest przygotowanie wymaganych dokumentów, takich jak nośniki informacji dla klienta. Szczególnie dużo kontrowersji budzi karta produktu oraz umowa o objęcie ochroną ubezpieczeniową.
 
Na koniec warsztatów r.pr. Piotr Czublun, partner w kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, omówił zasady wynagradzania banku po wejściu w życie Rekomendacji U oraz istniejące na polskim rynku modele bancassurance. Wybranie najlepszego z nich to zadanie dla zarządów banków, jednak r. pr. Piotr Czublun zwrócił uwagę, że w świetle Rekomendacji U, niektóre modele mogą zostać uznane za nielegalne, a na część z nich duży wpływ będą miały przepisy deregulacyjne.
 
Podczas spotkania poruszono także kwestię zakresu kompetencji KNF oraz regulacji, które obejmuje Rekomendacja U. Zdaniem r. pr. Piotra Czubluna zapisy Rekomendacji znacznie wykraczają poza regulacje w obszarze dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, a w świetle art. 137 prawa bankowego tylko te mogą obejmować rekomendacje KNF. Instytucja ta z pewnością pragnie chronić prawa konsumentów. Warto jednak zastanowić się czy są one wartością absolutną i należy je chronić naruszając konstytucyjne zasady państwa prawa i zbyt mocno ingerując w wolny rynek szczegółowo określając metody uzyskiwania przychodów przez banki.
 
Po warsztatach nasuwają się trzy główne wnioski. Zapisy Rekomendacji U są zbyt mało precyzyjne, przez co budzą kontrowersje i pozwalają na ich szeroką interpretacje. Z drugiej strony część z nich jest zbyt szczegółowa i wykracza poza kompetencje KNF. Chodzi głównie o regulacje dotyczące zasady wynagradzania banku oraz jego roli w systemie oferowania ubezpieczeń. Ostatecznie warto zwrócić uwagę, że regulacje dotyczące polityki informacyjnej względem klienta będą pełnić przeciwną do zamierzonej rolę. Zniechęcą one klienta do przeczytanie wszystkiego, co otrzyma od banku lub ubezpieczyciela, co ostatecznie znacznie utrudni mu decyzję w wybraniu odpowiedniej usługi.
 
Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI została założona przez Piotra Czubluna oraz Piotra Trębickiego w 2010 roku. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz w dostarczaniu usług prawnych dla klientów z sektora finansowego i IT. Więcej informacji na stronie www.cztr.pl
 

***

Dane kontaktowe:

Robert Tarnowski
tel.: 881 688 588
wojciech.wisniewski@procontent.pl