Elektrownia Północ w Rajkowach ruszy za pięć lat…

Wizerunek firmy w sieci internetowej – jak go kreować w pożądany sposób?
13 czerwca 2014
Alumilex Gdynia nagrodzony na targach w Bydgoszczy
17 czerwca 2014

W optymistycznym wariancie Elektrownia Północ w Rajkowach niedaleko Pelplina ruszy w 2019 roku. Budowa ma trwać 55 miesięcy. Rozpoczęto procedurę ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko w ramach uzyskiwania pozwolenia na budowę Elektrowni Północ. Przez trzy dni odbywały się konsultacje społeczne w: Rajkowach, Subkowach i Pelplinie.

 
Tekst i zdjęcia Krystyna Paszkowska
 
Osoby zainteresowane tematyką budowy Elektrowni Północ miały możliwość spotkać się z autorami raportu, przedstawicielami firmy oraz branżowymi ekspertami, którzy odpowiadali na pytania i wątpliwości związane z budową i funkcjonowaniem systemowej elektrowni w Rajkowach oraz jej oddziaływaniem na środowisko. Sam raport oddziaływania inwestycji na środowisko liczy ponad 700 stron.
1
Konsultacje przebiegły spokojnie w dużej mierze dzięki temu, że odbywały się w formie indywidualnych rozmów z mieszkańcami. Najwięcej pytań dotyczyło wpływu planowanej elektrowni na rolnictwo, na jakość gleby, a także czy nie pojawią się metale ciężkie – szczególnie szkodliwe dla organizmów żywych.
 
Przeciwnicy budowy elektrowni nie ukrywali, że zrobią co możliwe, aby nie dopuścić do realizacji inwestycji. Przez niektórych negatywnie oceniany był wybór zagranicznego wykonawcy (Kontrakt na budowę pierwszego etapu Elektrowni Północ, Polenergia z grupy Kulczyk Investments, podpisała z Alstomem 6 grudnia ub. roku – dop. Red.).
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ramach kontraktu ma powstać blok o mocy 800 MW, a wykonawca, z którym podpisano umowę jest reprezentowany przez jego polską organizację, posiadająca na miejscu m.in. fabrykę turbin i generatorów. Trzeba też pamiętać, że Polska nie ma rodzimego wykonawcy z doświadczeniem Generalnego Wykonawstwa tak dużych obiektów energetycznych (przykład: nowe inwestycje w Opolu) zaś inni potencjalni wykonawcy nie mają nawet takiego zaplecza w Polsce, jakim dysponuje Alstom. Wydaje się także, że i lokalnej społeczności powinno zależeć, aby inwestycja powstała najsprawniej, w terminie i bez zbędnych uciążliwości, co można uzyskać dzięki wiedzy i doświadczeniu wybranego wykonawcy.
 
3
– Niektórym ludziom nie da się przetłumaczyć, nie docierają do nich żadne argumenty – mówi Michał Neumann, BMT Polska sp. z o.o., firmy, która opracowała raport środowiskowy. – Dopiero faktyczne kilkuletnie sąsiedztwo dające namacalne korzyści oraz – co ważne – brak niepokojących sygnałów pozwolą takim osobom zmienić swoje negatywne nastawienie. W przypadku elektrowni, jaka ma stanąć w Rajkowach nie ma zagrożeń dla środowiska naturalnego. Wszystko dokładnie zostało zbadane. Raport obejmuje również wpływ na poziom hałasu obliczany łącznie z wiatrakami stojącymi w tej okolicy. Wszystko na nowo przeliczyliśmy. Nigdzie normy nie będą przekroczone.
Twórcy raportu zaznaczają, że przygotowany dokument nie będzie jedynym odnoszącym się do poruszanych zagadnień. – Także, jak już elektrownia będzie działała, prowadzone będą co dwa lata kontrole – informuje Michał Neumann. – Pomiary zostaną powtórzone po okresie próbnym.
 

Prognoza oddziaływania ze względu na hałas – pora dnia, faza eksploatacji, teren główny

Prognoza oddziaływania ze względu na hałas – pora dnia, faza eksploatacji, teren główny


Mieszkańcy pytali o wpływ inwestycji na zanieczyszczenie powietrza. Szczególnie jak będzie wyglądała emisja metali ciężkich. – Nasze badania pokazują, że nie ma zagrożenia – podkreśla Michał Neumann. – Warto pokusić się o już istniejący przykład. Elektrownia w Stalowej Woli, która powstała na początku lat 60. ub. wieku po ok. 50 latach działalności spowodowała jedynie niewielki podwyżki wskaźników. Należy jednak pamiętać, że obecnie budowane elektrownie są znacznie nowocześniejsze, bardziej dbają o środowisko, więc i ewentualne podwyższenie wskazań będzie znacznie niższe niż dla tej przykładowej elektrowni.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nowy obiekt o sprawności powyżej 45% będzie np. generował o 30 proc. mniej dwutlenku węgla niż stare bloki o porównywalnej mocy.
 
Prognoza oddziaływania ze względu na hałas – pora nocy, faza eksploatacji, teren główny

Prognoza oddziaływania ze względu na hałas – pora nocy, faza eksploatacji, teren główny


Zdaniem autorów raportu nie ma też zagrożenia z tytułu odprowadzania tzw. ciepła odpadowego zawartego w wodzie chłodzącej. Temperatura zwiększy się bardzo nieznacznie. – Temperatura wody chłodzącej to ok. 35 st. C – wyjaśnia Michał Neumann. – To za mało żeby można było wykorzystać je do celów grzewczych. Strumień ścieków z chłodni przepływał będzie rurami położonymi na głębokości kilku metrów. Temperatura podwyższy się tylko nieznacznie w obrębie zrzutu, bez szkody dla gleby, czy rzeki i jej ekosystemu. Elektrownia sama będzie się znajdowała pod presja ograniczania tego wpływu najbardziej, jak się tylko da, gdyż będzie pobierać wodę w punkcie zlokalizowanym poniżej zrzutu uzdatnionych wód pochłodniczych i ścieków.
 
Roman Pruszyński z Pelplina interesował się tematem elektrowni nie tylko jako mieszkaniec, ale i jako samorządowiec. – Nie ukrywam, że jestem zagorzałym zwolennikiem budowy elektrowni – mówi przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego pelplińskiej Rady Miejskiej. – Patrzę na tę inwestycję przez pryzmat kilku aspektów. Dzięki budowie elektrowni wzmocni się budżet gminy, jego dochodowość, ale korzyści z niej odczują i sami mieszkańcy. Podczas rozmów z mieszkańcami dość często słyszałem pytanie: czy taka elektrownia nie będzie stwarzała zagrożenia porównywalnego do tej w Czarnobylu? Tłumaczyłem, że to całkiem innego rodzaju inwestycja. Obrazowo rzecz ujmując krowy nie będą dawały zielonego mleka, a kury nie będą znosić kwadratowych jajek, czyli nie ma powodów do obaw. Żadnych rażących przekroczeń norm w przygotowanym raporcie nie znalazłem. W mojej ocenie, ta inwestycja przyniesie znacznie więcej korzyści niż problemów.
 
Zdaniem przedstawicieli Elektrowni Północ żaden z rolników prowadzących swoje gospodarstwo w okolicy planowanej inwestycji nie ponosi ryzyka i nie będzie zmuszony do zmiany swoje profesji z tego powodu ani do zmiany miejsca prowadzenia swojej działalności.
 
Przypomnijmy! W grudniu 2011 r. Elektrownia Północ podpisała umowę wieloletnią z kopalnią Bogdanka na dostawy węgla energetycznego. Będą one realizowane maksymalnie przez 21 lat od chwili rozpoczęcia eksploatacji każdego z bloków. Wartość podpisanego kontraktu to ponad 10 mld zł netto.
Docelowo, projekt Elektrowni Północ obejmuje budowę jeszcze jednego bloku o podobnej mocy. Inwestycja ma być zlokalizowana na działce o powierzchni ok. 200 ha, przy czym zabudowa 1-go bloku zajmie ok. 60 ha.
 
Wnioski i uwagi do raportu zainteresowani mogą składać  w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój nr 124 do 4 lipca br.
 
Poniżej niektóre dane obrazujące wpływ inwestycji na środowisko:
 
Stężenia średnioroczne pyłu PM10

Stężenia średnioroczne pyłu PM10


Stężenia średnioroczne miedzi

Stężenia średnioroczne miedzi


 
Stężenia średnioroczne niklu

Stężenia średnioroczne niklu


Stężenia średnioroczne ołowiu

Stężenia średnioroczne ołowiu


 
Stężenia średnioroczne cynku

Stężenia średnioroczne cynku


Stężenia średnioroczne rtęci

Stężenia średnioroczne rtęci


 
 
tabel-1
tabel- 2
tabel-3
* We wszystkich przypadkach najwyższe stężenia są znacząco niższe od wartości normatywnej: nawet stężenia S1 są niższe od 10% wartości D1 – dotyczy to wszystkich substancji oprócz NO2 – w tym przypadku S1 = 24,9 µg/m3 = 12,5% wartości D1 (brana pod uwagę emisja poprzez chłodnie kominowe – jak wykazano wcześniej emisja z niskich źródeł wpływa na stan powietrza jedynie w bliskim otoczeniu zakładu).